Regulamin

REGULAMIN PORTALU DZIKABANDA.PL

(dalej „Regulamin”)

REGULAMIN PORTALU DZIKABANDA.PL

(dalej „Regulamin”)

1.         Wstęp

1.1          Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie www.dzikabanda.pl przez DZIKA BANDA ROBERT ZIĘBIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000464203, posiadającą numery NIP: 5272694539 oraz REGON: 146701643, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, (dalej „Usługodawca”) oraz zasady świadczenie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w serwisie internetowym prowadzonym w domenie ww.dzikabanda.pl przez Usługodawcę

2.            Definicje

Portal – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w domenie www.dzikabanda.pl wraz z wszystkimi serwisami powiązanymi zgodnie z treścią Portalu.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, korzystającą z Portalu.

Użytkownik Premium

oznacza Użytkownika, który dokonał rejestracji w Portalu poprzez Formularz, w wyniku którego założył Konto Użytkownika Premium.

 

 

Konto Użytkownika Premium

oznacza bazę zawierającą dane Użytkownika Premium służące do realizacji przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Premium Usług na podstawie zawartej Umowy. Konto Użytkownika Premium umożliwia Użytkownikowi Premium korzystanie z Usług i stanowi ono jednocześnie profil Użytkownika Premium, za pomocą którego Użytkownik Premium administruje swoimi danym zamieszczonymi w Portalu.

 

 

Formularz

oznacza formularz internetowy stosowany przez Usługodawcę, umożliwiający rejestrację w Portalu osoby chcącej zostać Użytkownikiem Premium, w tym założenie Konta Użytkownika Premium. Na podstawie formularza dochodzi do przekazania Usługodawcy danych Użytkowników (w tym danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych). Formularz znajduje się pod adresem ………………..

 

 

Usługi

oznaczają usługi świadczone drogą elektroniczną za pomocą Portalu na podstawie Umowy przez Usługodawcę wyłącznie na rzecz Użytkowników Premium. Szczegółowy zakres Usług został określony w 4.4 Regulaminu.

 

 

Umowa

 

oznacza umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem Premium, w ramach której Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika Premium Usługi po uprzednim uiszczeniu Abonament.

 

 

Kod

Oznacza kod źródłowy strony, na której zamieszczony jest Portal. Kod może być rozwijany tylko przez Usługodawcę.

 

 

Zawartość

oznacza wszelkie elementy Portalu, w tym treści tekstowe utrwalenia wizualne, audio, audiowizualne, w tym bazy danych i aplikacje publikowane, zamieszczone lub stosowane przez Usługodawcę w Portalu, za wyjątkiem Kodu oraz danych Użytkowników Premium umieszczonych na ich Kontach Użytkowników Premium.

 

 

Zawartość Premium

oznacza Zawartość dostępną jedynie w ramach Usług, w Zakładce Premium.

 

 

ID

oznacza ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika, umożliwiający uzyskanie dostępu do Portalu.

 

 

Zakładka Premium

oznacza część Portalu, w formie zakładki, w którym znajduje się część Zawartości dostępna jedynie na podstawie Umowy.

 

 

Abonament

oznacza opłatę po uiszczeniu, której Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usług na rzecz Użytkownik Premium.

 

 

BANDOPEDIA

oznacza publikacje stanowiące omówienia dot. nowości kulturalnych sporządzone w formie encyklopedycznej.

 

 

E-book

oznacza książkę w wersji elektronicznej, tj. tzw. e-książkę; plik z treścią zawierającą taką książkę zapisaną w formacie PDF, ePub, MOBI lub innym formacie oferowanym przez Usługodawcę w ramach Portalu.

 

 

 

3.            Postanowienia Ogólne

 

3.1.        Każdy z Użytkowników zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik korzystając z niniejszego Portalu wyraża zgodę na treść Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać. Ponadto z chwilą założenia Konta Użytkownika Premium, Użytkownik Premium dodatkowo potwierdza, że wyraża zgodę na treści Regulaminu i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.2          Nazwa Portalu, jego wygląd graficzny, Kod, baza danych oraz wszelkie inne elementy składające się na jego budowę podlegają ochronie prawnej.

3.3.        W części w jakiej do korzystania z funkcjonalności Portalu nie jest wymagane założenie Konta Użytkownika Premium dostęp Użytkownika do Zawartości jest bezpłatny.

3.4          Założenie Konta Użytkownika Premium jest bezpłatne. Odpłatność dotyczy wyłącznie wykupienia dostępu do Zakładki Premium, który to dostęp stanowi m.in. przedmiot Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Portalu.

3.5.        Korzystanie z Portalu, jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez Użytkownika następujących wymagań technicznych i sprzętowych:

3.5.1      dostęp do Internetu 512 kbps lub szybszy,

3.5.2      zainstalowania przeglądarki internetowej,

3.5.3      zainstalowany system operacyjny: Windows XP/ 2000/ Vista,

3.5.4      dysponowania komputerem o pamięci RAM 512 MB lub większej.

3.6.        Zawartość Portalu stanowi przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy lub nabytych przez niego uprawnień licencyjnych i innych zgód lub upoważnień w zakresie rozpowszechniania, w związku z czym cała Zawartość, jak i jej poszczególne części stanowią przedmiot ochrony na zasadach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych przepisów prawa.

3.7.        Korzystanie z Zawartości Portalu w sposób inny niż zapoznawanie się z nimi za pomocą przeglądarki internetowej stanowić będzie naruszenie praw autorskich, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu dotyczących, w szczególności korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.

3.8.        Korzystanie z Zawartości Portalu nie uprawnia Użytkownika w żaden sposób do:

3.8.1.     kopiowania, zwielokrotniania i rozpowszechniania Zawartości, w tym umieszczania ich w innych serwisach internetowych lub rozpowszechniania w inny sposób w całości lub w części.

3.8.2.     zwielokrotniania Zawartości na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy;

3.8.3.     rozpowszechniania opracowań Zawartości niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania, jak również dokonywania i rozpowszechniania ich przeróbek, zmian, skrótów czy synchronizacji z innymi utworami.

3.8.4.     realizowania jakichkolwiek nadań wykorzystujących Zawartości, zarówno w całości, jak i we fragmentach, w tym w zakresie synchronizacji z innymi utworami lub przedmiotami praw pokrewnych.

3.9.        Użytkownik chcący skorzystać z Zawartości Strony poprzez ich przywołanie w ramach innej strony internetowej może tego dokonać jedynie po uzyskaniu uprzedniej zgody Usługodawcy oraz jedynie na warunkach przez niego określonych.

3.10.      Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Usługodawca ma prawo do niezwłocznego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika Premium. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego ustępu przez Użytkownika Usługodawca jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności prawnych wobec sprawcy.

3.10.      Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:

3.10.1.  przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy oraz innych podmiotów trzecich,

3.10.2.  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,

3.10.3.  nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Usługodawcy, Użytkowników i innych podmiotów trzecich.

3.11       Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

3.12.      Zabrania się umieszczania materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie.

3.13.      Zabrania się zamieszczania wszelkiego typu form oraz treści reklamowych bez zgody Usługodawcy.

 

4.1.        Umowa. Świadczenie Usług. Abonament.

 

4.1.        Do zawarcia Umowy pomiędzy Użytkownikiem Premium, a Usługodawcą dochodzi z chwilą zapłaty Abonamentu.

4.2.        Umowa zostaje zawarta na czas określony uzależniony od rodzaju wybranego i opłaconego Abonamentu.

4.3.        Miejscem zawarcia Umowy jest siedziba Usługodawcy.

4.4.        Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Usługodawcę w okresie trwania Abonamentu Usług związanych z dostępem do Zawartości Premium w ramach Portalu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi Premium:

4.4.1.     pobierania i zapisywania na jego urządzeniach e-booków znajdujących się w Zakładce Premium,

4.4.2.     przeglądania BANDOPEDII.

4.5.        W celu korzystania z Usługi niezbędna jest rejestracja Użytkownika, jako Użytkownika Premium – do czego dochodzi poprzez założenie Konta Użytkownika Premium – oraz opłacenie Abonamentu. Do utworzenia Konta Użytkownika Premium dochodzi poprzez wypełnienie Formularza, wypełnienie pól oznaczonych jako obowiązkowe jest niezbędne do założenia Konta Użytkownika Premium. Użytkownik zobowiązuje się do podania w Formularzu swoich danych zgodnych z prawdą

4.6.        Użytkownik Premium, w ramach Usługi, o której mowa w ust. 4.4.1 Regulaminu uzyskuje w okresie trwania Abonamentu prawo do pobierania zamieszczonych w Zakładce Premium e-booków.

4.7.        Użytkownik Premium wraz z pobraniem zgodnie z Regulaminem e-booka, z chwilą jego zapisu w pamięci urządzenia Użytkownika Premium uzyskuje licencję na podstawie, której może on korzystać z pobranego e-booka. W ramach ww. licencji Użytkownik może korzystać z e-booka jedynie dla własnego użytku wewnętrznego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w
ust. 4.8 Regulaminu. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny. Zastrzega się, że licencja może wygasnąć w przypadku utraty przez Usługodawcę prawa do jej udzielenia np. wskutek wygaśnięcia przysługującego mu prawa autorskiego do korzystanie z e-booka na polu eksploatacji niezbędnym do udzielenia dalszej licencji na zasadach określonych Regulaminem czy w przypadku ustania po stronie Usługodawcy praw autorskich majątkowych do niego na ww. polu eksploatacji.

4.8.        Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Użytkownik Premium nie jest uprawniony do: rozpowszechniania ani udostępniania zakupionego e-booka, jego fragmentów lub kopii, jak również do wykorzystywania jego kopii w celach komercyjnych, dokonywania w nim zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji e-booka lub usuwania błędów e-booka.

4.9.        Użytkownik, który zakupił e-booka, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niego.

4.10.      W ramach Portalu przewidziano następujące Abonamenty których cena wyrażona jest w kwotach brutto:

4.10.1.

Wysokość Abonamentu

 

Okres trwania Abonamentu

 

4.10.2.

2 zł

1 miesiąc

 

4.10.3.

3 zł

3 miesiące

 

4.10.4.

6 zł

6 miesięcy

 

4.10.5.

9 zł

1 rok

 

4.11.      W ramach Portalu obowiązują następujące formy płatności Abonamentu:

4.11.1    płatność elektroniczna – dokonywana za pomocą HYPERLINK „http://www.przelwy24.pl”www.przelwy24.plwww.przelwy24.pl

4.11.2    płatność smsem – dokonywana za pomocą www.przelewy24.pl.

4.12.      Użytkownik Premium uzyskuje dostęp do Zakładki Premium po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

4.13.    Użytkownik i Usługodawca Premium zgodnie ustalają, że w związku z tym, iż opłacenie Abonamentu wywołuje skutek w postaci zobowiązania Usługodawcy do natychmiastowego rozpoczęcia świadczenia Usług na rzecz Użytkownika Premium Strony, niezależnie od statusu Użytkownika, tj. niezależnie od tego, czy jest przedsiębiorcą, czy konsumentem w zakresie stosowania Regulaminu przyjmują, za obowiązującą regułę wyrażoną w art. 10 ust 3 pkt. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę , tym samym Użytkownik Premium wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy. Mając na uwadze fakt, że Usługodawca rozpoczyna realizację Usługi przed ww. 10 dniowym terminem prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 

5.         Zablokowanie i usunięcie konta

 

5.1.        Usunięcie Konta Użytkownika Premium jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług elektronicznych z Użytkownikiem Premium, którego Konto zostało usunięte.

5.2.        Zablokowanie Konta Użytkownika Premium polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika Premium wynikających z umowy o świadczenie usług elektronicznych.

5.3.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika Premium, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu lub innych Użytkowników.

5.4.        Usługodawca ma prawo do zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika Premium, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub narusza prawa przysługujące podmiotom trzecim, w tym innym Użytkownikom.

5.5.        Zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika Premium przez Usługodawcę może nastąpić w szczególności, w sytuacji:

5.5.1.     naruszenia przez Użytkownika Premium postanowień Regulaminu,

5.5.2.     podejmowania przez Użytkownika Premium działań na szkodę innych Użytkowników lub Usługobiorcy,

5.5.3.     umieszczenia przez Użytkownika treści mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu,

5.5.4.     braku przedłużenia przez Użytkownika abonamentu przez 90 kolejno następujących po sobie dni licząc od dnia następującego po upływie ostatniego Okresu trwania Abonamentu.

5.6          Odblokowanie konta możliwe jest po uprzednim wniesieniu reklamacji, w przypadku pozytywnego jego rozpatrzenia przez Usługodawcę.

5.7.        Usługodawca może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika Premium, jeżeli zostało ono założone, przez Użytkownika, który naruszał wcześniej w ramach Portalu przepisy prawa lub postanowień Regulaminu.

5.8.        W każdym przypadku rozwiązania Umowy pozostają w mocy jako wiążące Usługobiorcę i Użytkownika Premium wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące licencji udzielonych Użytkownikowi Premium przez Usługobiorcę zgodnie z postanowieniami Regulaminu i przepisów prawa, ponadto ww. Strony obowiązują nadal wszelkie skutki prawne korzystania przez Użytkowników z Usług z naruszeniem przepisów prawa lub postanowień Regulaminu

 

6.            Odpowiedzialność

 

6.1          Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, a w szczególności za te wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników Premium.

6.2          Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O zaplanowanych przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.

6.3          Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania innychOsóbpodmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Portalu.

6.4.        Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania przez Użytkowników z e-booków, w związku z nieposiadaniem przez nichUżytkowników odpowiednich urządzeń lub oprogramowania niezbędnego do prawidłowego ich odczytywania.

6.5.        Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie swoje działania związane z Portalem, podjęte na nim lub za jego pomocą, tym samym w wypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń przeciwko Usługodawcy przez podmioty trzecie, w związku z działaniami Użytkownika, o których mowa powyżej Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Usługobiorcę z wszelkie odpowiedzialności wynikającej z jego działania, a ponadto zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody poniesione przez Portal w wyniku działania tego Użytkownika.

 

7.            Dane osobowe

 

7.1.        Dokonując rejestracji w Portalu poprzez wypełnienie Formularza Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych Użytkownika przekazanych w Formularzu oraz wszystkich innych oświadczeniach składanych w ramach korzystania z funkcjonalności Portalu, w bazie danych Usługodawcy oraz na ich przetwarzanie przez niego, w celach wykonywania Usług a także w celach marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7.2.        W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę lub jakikolwiek inny podmiot lub organ korzystania przez Użytkownika z Portalu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Usługodawca będzie mógł przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia i dochodzenia odpowiedzialności Użytkownika.

7.3.        Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzane przez Usługodawcę m.in. następujące dane osobowe:

7.3.1      nazwisko i imiona,

7.3.2.     numer NIP lub PESEL,

7.3.3      adres zamieszkania, siedziby lub pobytu,

7.3.4.     adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, siedziby lub pobytu

7.3.5.     adres poczty elektronicznej,

7.3.6.     numer telefonu, dodatkowo Użytkownik może podać numer faksu,

7.3.7.     datę urodzenia.

7.4.        Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

7.5.        Usługodawca jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

7.6          Użytkownik ma prawo do wglądu i modyfikacji swych danych osobowych, korzystając z Konta Użytkownika Premium.

7.7.        Na zasadzie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkownika innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.

7.8.        Usługodawca może używać plików „cookies” Użytkownika.

7.9          Na zasadach określonych w ust. 7.1 – 7.8 Regulaminu Usługodawca może przetwarzać również dane wynikające z korzystania z Usług a dotyczące: Adresu IP i IP, faktu i okresów każdorazowego korzystania przez Użytkownika z Usług oraz oznaczeń identyfikujących Użytkownika, przypisanych mu w oparciu o dane, o których mowa w pkt. 7.3 Regulaminu.

8.            Reklamacja

 

8.1.                        Użytkownik uprawniony jest do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Portalu. Reklamacje mogą być składane Usługodawcy przez Użytkownika w formie pisemnej poprzez ich przesłanie na następujący adres: ul. Żelazna 59 A, 00-848 Warszawa

8.2.        Usługodawca w terminie 14 dni (czternaście) dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika i poinformuje go o sposobie dalszego postępowania.

8.3.        Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

8.4.        Usługodawca pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty przy wykorzystaniu funkcji Portalu. Usługodawca nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji.

8.5.        W zakresie świadczeni Usług Użytkownik Premium może zgłosić reklamacje dotyczącą nabycia prawa do poboru e-booka, w przypadku, gdy plik okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się z innych przyczyn, z zastrzeżeniem ust. 6.4. Regulaminu.

 

9.            Przepisy końcowe

 

9.1.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika Premium w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta Użytkownika Premium.

9.2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.

9.3.        W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu. Do wszelkich czynności prawnych dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się dotychczasową treść Regulaminu, chyba że Użytkownik będący strona takiej czynności prawnej udzieli wyraźnej zgody na obowiązywanie nowego Regulaminu. W pozostałym zakresie warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami.

9.4.        Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu.

9.5.        W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

9.6.        Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Dodaj komentarz